Przejdź do zawartości Przejdź do Menu głównego Go to English version Przejdź do Stopki strony

Cennik .gov.pl

Cennik dla Abonentów nazw w domenie .gov.pl

Rodzaj opłaty Opłata w zł
Opłata z tytułu Wpisu nazwy w domenie .gov.pl 150,00 zł netto
Opłata z tytułu odnowienia Wpisu nazwy w domenie .gov.pl 150,00 zł netto

Informacje

Opłata będzie powiększona o należny podatek od towarów i usług (VAT) w wysokości określonej przepisami obowiązującymi w dacie wystawienia faktury przez NASK.

Opłata będzie uiszczana przez Abonenta na podstawie faktury VAT wystawionej przez NASK w terminie 7 dni od dnia Wpisu nawy w domenie .gov.pl lub odnowienia Wpisu nazwy w domenie .gov.pl, w terminie określonym w fakturze.

Okres rozliczeniowy wynosi jeden rok i rozpoczyna się z dniem Wpisu nazwy w domenie .gov.pl lub z dniem odnowienia Wpisu nazwy w domenie .gov.pl.

Opłata będzie uiszczana przez Abonenta z góry za każdy rozpoczęty okres rozliczeniowy. Wniesienie danej opłaty odnosi skutek z chwilą uznania rachunku bankowego NASK pełną kwotą opłaty.

Opłaty .gov.pl (FAQ)

Jaka jest wysokość opłat za nazwy w domenie .gov.pl?

Opłata za rejestrację nazwy w domenie .gov.pl oraz za jej odnowienie po zakończeniu każdego okresu rozliczeniowego wynosi 150 zł netto.

Kiedy powstaje zobowiązanie do wniesienia opłaty rocznej?

Zobowiązanie do wniesienia opłaty powstaje z chwilą zawarcia umowy, a w kolejnych latach - po rozpoczęciu każdego dwunastomiesięcznego okresu rozliczeniowego.

Co zrobić, jeżeli dane abonenta widniejące na fakturze VAT są nieaktualne?

Faktura wystawiana jest zgodnie z danymi posiadanymi przez NASK. Jeżeli na fakturze wystąpią różnice lub braki w danych nabywcy w stosunku do stanu faktycznego, należy wystawić i przesłać do NASK notę korygującą (§ 18 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 maja 2005 r., Dz. U. nr 95 poz. 798). Na podstawie noty zaktualizujemy dane nabywcy w systemie rozliczeniowym NASK. Notą można skorygować wszystkie dane nabywcy (abonenta) usługi - w ramach jednego podmiotu, z punktu widzenia prawa podatkowego i stosunków cywilno-prawnych. Nota korygująca nie służy do zgłaszania zmiany abonenta domeny.

Jakie są konsekwencje nieuregulowania opłaty rocznej?

Jeżeli opłata nie zostanie uregulowana, NASK jest uprawniony do naliczenia odsetek w wysokości ustawowej.

Co zrobić, jeżeli abonent nie otrzymał faktury?

Powinien zwrócić się do NASK z prośbą o wystawienie duplikatu. Zgodnie z treścią § 22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 maja 2005 r. (Dz. U. nr 95 poz. 798), duplikat jest wystawiany na wniosek nabywcy.

Czy NASK może zmienić nabywcę na wystawionej fakturze?

Nie. Nie można zmienić treści już wystawionej i ujętej w rejestrze VAT faktury. Do zmiany danych nabywcy i wystawcy faktury służy nota korygująca, natomiast pozostałe jej elementy można zmienić przy pomocy faktury korygującej (zgodnie z § 16 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 maja 2005 r., Dz. U. nr 95 poz. 798).

W jakiej sytuacji wystawiany jest duplikat faktury?

Duplikat wystawiany jest na wniosek nabywcy, w przypadku zgubienia lub zniszczenia oryginału (§ 22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 maja 2005 r., Dz. U. nr 95, poz. 798).

Czy dane umieszczone na duplikacie faktury mogą różnić się od figurujących na oryginale?

Nie. Duplikat zawiera dokładnie te same dane, jak oryginał faktury.