Przejdź do zawartości Przejdź do Menu głównego Go to English version Przejdź do Stopki strony

Wniosek

Jak zarejestrować domenę .gov.pl?

 1. Zapoznaj się z Regulaminem nazw domen .gov.pl, po jego zaakceptowaniu będziesz mógł przejść do skryptu rejestracyjnego i wypełnić wniosek elektroniczny.

 2. Wydrukuj dokument, który otrzymasz po wypełnieniu wniosku elektronicznego.

 3. Wydrukowany wniosek opatrz pieczęcią i czytelnym podpisem reprezentanta, tj. osoby uprawnionej do występowania w imieniu abonenta (zgodnie ze sposobem reprezentacji danej jednostki).

 4. Podpisany wniosek prześlij do NASK jako załącznik na adres gov@dns.pl, ewentualnie faksem na numer
  022 380 83 01 lub listownie na adres NASK.

Przejście do Oferty zawarcia Umowy będzie możliwe po zaakceptowaniu poniższego Regulaminu nazw domeny .gov.pl.

Regulamin nazw domeny .gov.pl

§1. ZAKRES REGULAMINU

Regulamin określa warunki świadczenia przez NASK usług w zakresie utrzymywania nazw w domenie .gov.pl.

§2. DEFINICJE

 1. Określenia użyte w Regulaminie oznaczają:
  1. NASK - Naukową i Akademicką Sieć Komputerową instytut badawczy z siedzibą w Warszawie, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000012938,
  2. Regulamin - niniejszy regulamin
  3. Nazwa - ciąg znaków w Domenie .gov.pl
  4. Domena .pl - jedną z domen ogólnoświatowego systemu domen, wpisaną do bazy danych Internet Assigned Numbers Authority, odpowiadającą dwuliterowemu oznaczeniu Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie ze standardami stosowanymi przez Internet Assigned Numbers Authority,
  5. Domena .gov.pl - domenę drugiego poziomu w Domenie .pl dla podmiotów, o których mowa w §3 ust. 1 Regulaminu,
  6. Oferent - podmiot, który w celu zawarcia Umowy złożył NASK Ofertę i na rzecz którego ma zostać zarejestrowana Nazwa w Domenie .gov.pl,
  7. Oferta - ofertę zawarcia Umowy określającą Nazwę, Abonenta, serwery przeznaczone do utrzymywania Nazwy oraz inne dane potrzebne do zawarcia i wykonywania Umowy, określone w Regulaminie,
  8. Umowa - umowę pomiędzy NASK a Abonentem, której przedmiotem jest Wpis Nazwy w Domenie .gov.pl i odnawianie Wpisu Nazwy w Domenie .gov.pl po upływie każdego okresu rozliczeniowego,
  9. Abonent - Oferenta, który zawarł z NASK Umowę,
  10. Wpis Nazwy w Domenie .gov.pl - zarejestrowanie przez NASK Nazwy w Domenie .gov.pl na rzecz Abonenta; przez Wpis Nazwy w Domenie .gov.pl rozumie się również odnowienie Wpisu Nazwy w Domenie .gov.pl po zakończeniu każdego okresu rozliczeniowego,
  11. Cennik - zestawienie opłat za świadczenia NASK, określonych dla Wpisu Nazwy w Domenie .gov.pl, udostępniane w witrynie internetowej NASK,
  12. Jednostkowy Akt Prawny - Konstytucję Rzeczypospolitej Polskiej, ustawę, rozporządzenie lub zarządzenie tworzące podmiot, z cechami identyfikującymi podmiot wpisanymi do aktu prawnego.

§3. ZŁOŻENIE OFERTY I ZAWARCIE UMOWY

 1. Abonentami Nazw w Domenie .gov.pl mogą być powołane Jednostkowym Aktem Prawnym:
  1. organy władzy publicznej, z wyłączeniem wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz stowarzyszeń gmin,
  2. organy samorządu zawodowego, reprezentujące osoby wykonujące zawody zaufania publicznego.
 2. NASK może odmówić przyjęcia Oferty, jeśli Oferent nie spełnia warunków określonych w §3 ust. 1 lub nie istnieje Jednostkowy Akt Prawny powołujący ten podmiot.
 3. Umowa pomiędzy NASK a Abonentem zostaje zawarta w chwili przyjęcia przez NASK Oferty. Ofertę Abonent przekazuje przez witrynę internetową NASK i dodatkowo w formie pisemnej.
 4. Przez złożenie Oferty Oferent zapewnia, że dane w niej zawarte są prawidłowe, a złożenie Oferty i wykonywanie Umowy nie powoduje naruszenia praw osób trzecich lub przepisów prawa. NASK może zażądać dodatkowych dokumentów, dotyczących danych wskazanych w treści Oferty.
 5. NASK nie dokonuje badania, czy zawierając lub wykonując Umowę Abonent narusza prawa osób trzecich lub jakiekolwiek przepisy prawa. Zawarcie Umowy nie oznacza przyznania Abonentowi jakichkolwiek praw związanych z Nazwą, poza wynikającymi wyraźnie z Umowy, ani uznania, że Oferta lub wykonywanie przez Abonenta Umowy nie narusza praw osób trzecich.
 6. NASK może odmówić przyjęcia Oferty z przyczyn innych niż wymienione w §3 ust. 1 i 2, w szczególności gdy:
  1. Oferent nie spełnił opublikowanych w witrynie internetowej NASK warunków technicznych, określonych dla Wpisu Nazwy w Domenie .gov.pl,
  2. NASK jest związany umową o Wpis tej samej Nazwy, która została wskazana w Ofercie, albo trwa proces zawierania takiej umowy,
  3. treść Oferty pisemnej różni się w stosunku do jej wersji złożonej przez witrynę internetową NASK,
  4. nie doręczono wersji pisemnej Oferty w terminie 30 (trzydziestu) dni od złożenia Oferty przez witrynę internetową NASK,
  5. nie usunięto błędów Oferty w terminie wyznaczonym przez NASK,
  6. nie doręczono dodatkowych dokumentów, dotyczących danych wskazanych w treści Oferty, w terminie wyznaczonym przez NASK.

§4. ZOBOWIĄZANIA STRON

 1. W wyniku dokonania Wpisu Nazwy w Domenie .gov.pl NASK umożliwia użytkownikom Internetu korzystanie z określonych przez Abonenta danych niezbędnych do komunikacji w Internecie i zamieszczonych w pamięci urządzenia przeznaczonego do tego celu przez NASK. Korzystanie następuje w odpowiedzi na zapytania otrzymane przez to urządzenie, które pochodzą od użytkowników Internetu.
 2. Abonent zobowiązany jest do uiszczania na rzecz NASK opłaty z tytułu Wpisu Nazwy w Domenie .gov.pl, w wysokości określonej w Cenniku, na podstawie faktury VAT wystawionej przez NASK w terminie 7 dni od dnia Wpisu Nazwy w Domenie .gov.pl lub odnowienia Wpisu Nazwy w Domenie .gov.pl, w terminie określonym w fakturze.
 3. Okres rozliczeniowy wynosi jeden rok i rozpoczyna się z dniem Wpisu Nazwy w Domenie .gov.pl lub z dniem odnowienia Wpisu Nazwy w Domenie .gov.pl. Opłata będzie uiszczana przez Abonenta z góry za każdy rozpoczęty okres rozliczeniowy.
 4. Wniesienie danej opłaty odnosi skutek z chwilą uznania rachunku bankowego NASK pełną kwotą opłaty.
 5. W przypadku opóźnienia w dokonaniu opłaty, o której mowa powyżej, NASK jest uprawniony do żądania od Abonenta odsetek w wysokości ustawowo określonej.
 6. Abonent zobowiązany jest zawiadomić NASK w formie pisemnej o każdej zmianie danych dotyczących Nazwy lub Abonenta. W przypadku braku zawiadomienia, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, NASK wykonuje Umowę posługując się danymi dotychczasowymi i nie ponosi odpowiedzialności za powstałą z tego tytułu szkodę.
 7. NASK odpowiada wobec Abonenta za szkody, będące następstwem niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy przez NASK, przy czym wysokość odszkodowania ogranicza się do trzykrotności opłaty z tytułu Wpisu Nazwy w Domenie .gov.pl. Ograniczenie odpowiedzialności nie znajduje zastosowania w wypadku wyrządzenia przez NASK szkody z winy umyślnej, a także w innych przypadkach określonych przez bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.
 8. Skutki złożenia nieprawdziwych oświadczeń, podania błędnych lub nieprawdziwych danych obciążają Oferenta i Abonenta.

§5. ZMIANY

 1. Zmiana Abonenta może nastąpić jedynie na rzecz podmiotu spełniającego kryteria, o których mowa w §3 ust. 1 Regulaminu.
 2. Zmiana Abonenta zostaje dokonana po doręczeniu NASK oświadczeń Abonenta oraz osoby trzeciej przejmującej prawa i obowiązki, złożonych na formularzu zmiany Abonenta, udostępnionym w witrynie internetowej NASK, określonym dla Nazw w Domenie .gov.pl.
 3. Zmiana danych o serwerach przeznaczonych do utrzymywania Nazwy, zostaje dokonana po doręczeniu NASK oświadczenia złożonego przez Abonenta na formularzu zmiany delegacji, udostępnionym w witrynie internetowej NASK, określonym dla Nazw w Domenie .gov.pl.
 4. W przypadku zmiany Abonenta lub zmiany delegacji, o której mowa w ustępach powyższych, §3 ust. 1 i ust. 6 Regulaminu stosuje się odpowiednio.
 5. Abonent zobowiązany jest niezwłocznie poinformować NASK o zmianie lub uchyleniu Jednostkowego Aktu Prawnego, który stanowił podstawę zawarcia Umowy, o ile taka zmiana ma lub może mieć wpływ na spełnianie przez Abonenta wymagań określonych w §3 ust. 1 Regulaminu.

§6. CZAS TRWANIA UMOWY

 1. Umowa zostaje zawarta na czas nieoznaczony i może zostać rozwiązana przez Abonenta bez zachowania terminów wypowiedzenia. Wypowiedzenie powinno zostać dokonane na piśmie pod rygorem nieważności.
 2. Rozwiązanie Umowy podczas okresu rozliczeniowego nie jest podstawą do zwrotu w części lub w całości opłat określonych w Cenniku.
 3. W przypadku powzięcia przez NASK uzasadnionego podejrzenia, że Wpis Nazwy w Domenie .gov.pl spowodował lub może spowodować:
  1. zagrożenie dla bezpieczeństwa systemu Nazw w Domenie .gov.pl lub w Domenie .pl lub
  2. zagrożenie dla bezpieczeństwa lub interesów użytkowników i stabilności sieci Internet lub
  3. zagrożenie dla bezpieczeństwa lub interesów Rzeczypospolitej Polskiej.

  NASK jest uprawniony do dokonania w każdym czasie wszelkich czynności faktycznych i prawnych, w tym do rozwiązania Umowy ze skutkiem natychmiastowym, niezbędnych do ograniczenia lub odwrócenia takiego zagrożenia.

§7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W sprawach dotyczących Oferty lub Umowy NASK może kontaktować się korzystając z adresów poczty elektronicznej podanych przez Oferenta i Abonenta. Korespondencję wysłaną na taki adres uznaje się za doręczoną.
 2. Z zachowaniem wzorów dokumentów udostępnionych w witrynie internetowej NASK, określonych dla Nazw w Domenie .gov.pl, korespondencja Abonenta może być przesłana z wykorzystaniem adresów poczty elektronicznej lub faksem również wtedy, gdy Regulamin wymaga formy pisemnej oświadczenia Abonenta, przy czym NASK może zażądać doręczenia dokumentu w oryginale.
 3. O zmianie Cennika lub Regulaminu Abonent będzie informowany z co najmniej 3-miesięcznym wyprzedzeniem. NASK może poinformować Abonenta o zmianie Cennika lub Regulaminu za pomocą poczty elektronicznej. Zmiana Cennika w trakcie okresu rozliczeniowego nie wpływa na zmianę wysokości opłat należnych NASK podczas tego okresu. Zmiana Cennika nie będzie uznawana za zmianę Regulaminu.
 4. Zmieniony Cennik lub Regulamin wiąże Abonenta, jeżeli nie wypowie on Umowy w terminie 2 tygodni od dnia poinformowania o zmianie.
 5. Podmioty, które w dniu przejęcia przez NASK od Instytutu Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk (IPPT PAN) utrzymywania Nazw w Domenie .gov.pl były Abonentami Nazw w Domenie .gov.pl na podstawie umów zawartych z IPPT PAN, stają się Abonentami w rozumieniu Regulaminu, bez konieczności ponownego uiszczania opłaty za okres rozliczeniowy, podczas trwania którego nastąpiło przejęcie.
 6. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem i Umową mają zastosowanie przepisy polskiego prawa.
 7. Spory w zakresie zobowiązań wynikających z Umowy pomiędzy Abonentem a NASK będą rozstrzygane przez sądy powszechne właściwe dla siedziby NASK.
 8. Regulamin obowiązuje od dnia 01 lipca 2013 roku.
Akceptuję