Przejdź do zawartości Przejdź do Menu głównego Go to English version Przejdź do Stopki strony

Polityka prywatności Rejestru domeny .pl

Przetwarzanie danych osobowych przez Rejestr domeny .pl

Poszanowanie prawa do prywatności ma fundamentalne znaczenie dla Rejestru domeny .pl. i pomaga w utrzymaniu zaufania zarówno do usług świadczonych przez Rejestr domeny .pl, jak i do Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej - Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie (NASK).

Rejestr domeny .pl stosuje przejrzyste zasady dotyczące swojej polityki prywatności, w tym informuje o tym, dlaczego i w jaki sposób przetwarza Twoje dane osobowe, jak długo je przechowuje i komu udostępnia.

W celu jak najlepszej ochrony Twoich danych osobowych, Rejestr domeny .pl stosuje następujące zasady:

 • Rejestr domeny .pl przetwarza dane osobowe wyłącznie dla realizacji prawnie uzasadnionych celów, dla jakich je gromadzi lub w sposób określony w bezwzględnie obowiązujących przepisach prawa.
 • Rejestr domeny .pl przetwarza tylko takie kategorie danych osobowych, jakie są niezbędne dla realizacji celów przetwarzania.
 • Rejestr domeny .pl nie przetwarza danych osobowych w sposób niezgodny z celem ich przetwarzania.
 • Rejestr domeny .pl przetwarza dane osobowe z zachowaniem najwyższych standardów bezpieczeństwa, aby chronić dane osobowe przed utratą lub niewłaściwym wykorzystaniem.
 • Rejestr domeny .pl nie przetwarza danych osobowych przez okres dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane.

Polityka prywatności Rejestru domeny .pl obowiązująca od 25 maja 2018 r.

Niniejsza Polityka prywatności zawiera podstawowe informacje na temat przetwarzania danych, prowadzonego w związku z działaniem Rejestru domeny .pl. Wszelkie działania wykonujemy z uwzględnieniem przepisów prawa dotyczących ochrony danych osobowych. Przetwarzając Twoje dane dokładamy wszelkich starań, aby robić to rzetelnie i przejrzyście, chroniąc Twoją prywatność.

Polityka prywatności określa, w jaki sposób dbamy o Twoje dane i Twoje prawa. Opisuje ona:

 • Ty - osoba fizyczna, której Dane osobowe przetwarzamy lub możemy przetwarzać w związku z działaniami Rejestru;
 • Rejestr, My - Rejestr domeny .pl, prowadzony przez Naukową i Akademicką Sieć Komputerową - Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie (NASK), który świadczy usługi związane z nazwami domeny .pl, a także przetwarza Dane osobowe w związku ze swoją działalnością;
 • Klient - osoba fizyczna, której Dane osobowe są przetwarzane w związku z usługami świadczonymi przez Rejestr na podstawie umowy; Klient korzysta z usług Rejestratora, który współpracuje z Rejestrem;
 • Rejestrator - jeden z Partnerów Rejestru, z którego usług korzysta Klient; aktualna lista Rejestratorów znajduje się pod tym adresem;
 • Regulaminy - Regulaminy naszych usług: (i) Regulamin nazw domeny .pl oraz (ii) Regulamin opcji na rejestrację nazwy domeny .pl dostępne pod adresem: www.dns.pl; opisują one prawa i obowiązki Klienta oraz Rejestru, a także usługi świadczone przez Rejestr, które są związane ze sposobem działania sieci Internet i wynikającymi z tego uwarunkowaniami
 • Dane osobowe - informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej, które przetwarzamy w związku z działaniami Rejestru;
 • Dane Indentyfikacyjne - informacje pozwalające bezpośrednio Cię zidentyfikować, takie jak: imię i nazwisko, dane teleadresowe;
 • Dane - przetwarzane przez nas informacje, które mogą dotyczyć osób fizycznych, w tym Dane osobowe; aby jak najlepiej chronić Twoje prawa, w niniejszej Polityce odnosimy się także do informacji, które mogą być dla Ciebie ważne, nawet jeśli nie będą stanowić Danych Identyfikacyjnych;
 • RODO/GDPR - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 1. Administratorem Twoich Danych osobowych, przetwarzanych przez Rejestr, jest Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa - Państwowy Instytut Badawczy (NASK) z siedzibą w Warszawie, ul. Kolska 12, który prowadzi Rejestr domeny .pl.

  W razie pytań dotyczących przetwarzania Twoich Danych oraz przysługujących Ci praw, możesz skontaktować się z Rejestrem, pisząc do NASK drogą mailową na adres: info@dns.pl.

  Jeśli chcesz wykonać przysługujące Ci prawa (o których szerzej mowa poniżej), możesz zwrócić się do nas pisemnie lub drogą mailową na adres naszego Inspektora Ochrony Danych: iod@nask.pl.

 2. Rejestrator jako niezależny administrator

  Twój Rejestrator jest niezależnym od Rejestru administratorem danych osobowych. Możesz skontaktować się z nim z wykorzystaniem informacji dostępnych pod tym adresem.

  Realizacja usług Rejestru wymaga współpracy z Twoim Rejestratorem. Jako Rejestr wykonujemy podstawową usługę techniczną, natomiast bieżące działania w ramach obsługi administracyjnej wykonuje Rejestrator. Informacje dotyczące Klientów, które przetwarzamy na potrzeby świadczenia naszych usług, są wprowadzane do głównego rejestru nazw domeny .pl przez Twojego Rejestratora bez naszej ingerencji.

  W ramach współpracy dochodzi do wymiany Danych osobowych pomiędzy nami i Twoim Rejestratorem, ale nie posiadamy wszystkich Danych, które mogą być dla Ciebie ważne, a które przetwarza Twój Rejetrator.

Rejestr przetwarza Dane osobowe przede wszystkim na podstawie umowy z Klientem, w celu bezpiecznego i niezawodnego świadczenia usług opisanych w Regulaminach.

 1. Dane Klientów przetwarzamy w celu zawarcia i realizacji umowy.

  Usługa utrzymywania nazw domeny .pl świadczona przez Rejestr polega w szczególności na tym, że żądasz od nas udostępniania podanych przez Ciebie Danych w sieci Internet, więc w wykonaniu tej usługi Dane zostają upublicznione. Specyfika tej usługi wiąże się z zasadami funkcjonowania sieci Internet i wymaga np. publikacji Danych w bazie WHOIS, dostępnej dla wszystkich użytkowników Internetu pod adresem: www.dns.pl. Baza WHOIS stanowi podstawowe źródło informacji o nazwach domenowych w Internecie.

  Bardzo ważne jest to, że Dane Identyfikacyjne Klienta nie zostaną przez nas opublikowane w bazie WHOIS, jeżeli Klient oznacza swój status w Rejestrze jako 'osoba fizyczna'. Dokonujesz tego zawsze Ty, przy współpracy z Twoim Rejestratorem. Jeśli nie chcesz, aby Twoje Dane Identyfikacyjne były publikowane w bazie WHOIS, powinieneś wybierać status 'osoba fizyczna'.

  Twoje Dane osobowe związane ze świadczeniem usługi, zgodnie z Regulaminem opcji na rejestrację nazwy domeny, nie są przez nas publikowane.

  W związku z zawieraniem oraz realizacją umowy wysyłamy Ci automatyczne wiadomości e-mail dotyczące najistotniejszych faktów z nią związanych, np. zawarcia umowy, zmiany Danych osobowych, zmiany Rejestratora, zmiany abonenta.

  Podstawa prawna: Twoje Dane osobowe związane z wykonywaniem praw i obowiązków wynikających z Twojej umowy z Rejestrem oraz jej zawieraniem przetwarzamy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO/GDPR - jako niezbędne do zawarcia lub wykonania umowy, której jesteś stroną.

 2. W związku z usługami świadczonymi przez Rejestr prowadzimy różnego typu korespondencję.

  Twoje Dane osobowe mogą być przetwarzane w razie otrzymania przez nas reklamacji, w tym związanej z naszymi usługami, w celu jej rozpatrzenia i udzielenia Ci odpowiedzi, w tym prowadzenia niezbędnej korespondencji z Twoim Rejestratorem w celu wyjaśnienia Twojej reklamacji. Możemy także napisać do Ciebie np. w sprawie zmian wprowadzanych w Regulaminach, zgłoszonych nam naruszeń czy przesłanych orzeczeń sądowych.

  Jeśli nie jesteś Klientem i zgłaszasz do nas skargę, wniosek, zgłoszenie sporu lub inną komunikację to przetwarzamy Twoje Dane osobowe, Dane osobowe Twojego pełnomocnika (jeśli reprezentuje Cię w komunikacji z Rejestrem) lub Dane osobowe Klienta niezbędne do rozpatrzenia Twojej skargi, wniosku, zgłoszenia sporu czy innej komunikacji, w zakresie w jakim wynika to z treści Twojej korespondencji i naszej na nią odpowiedzi.

  Podstawa prawna: Dane związane z taką korespondencją przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO/GDPR - jest to bowiem niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez nas lub przez osoby, które się do nas zwracają. Nasz interes polega na ustaleniu lub poprawie jakości naszych usług (Twoje reklamacje), poinformowaniu Cię o istotnych sprawach związanych z umową (np. gdy zmienia się treść Regulaminów, zgłoszono naruszenie), albo na polubownym wyjaśnianiu różnych spraw, aby korespondencja nie skutkowała niezadowoleniem, niedoinformowaniem, powstawaniem lub dochodzeniem roszczeń (reklamacje, żądania, zgłoszenia). Na tej samej podstawie przetwarzamy Twoje dane osobowe, jeżeli Abonent lub inicjator korespondencji wskazuje Cię jako swojego przedstawiciela, pełnomocnika, osobę do kontaktu, itp., realizując swój interes prawny w tym zakresie.

  W odniesieniu do rozpatrywania reklamacji Klientów dotyczących świadczenia usług Rejestru podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO/GDPR - dotyczą one bowiem umowy, której jesteś stroną.

  Jeśli korespondencja dotyczy sporów domenowych, to Rejestr uwzględnia także interes osoby, która korzysta z przysługujących jej środków prawnych w celu zakończenia zaistniałego sporu

 3. W uzasadnionych przypadkach, Dane Identyfikacyjne mogą być ujawnione osobom zainteresowanym, np. podmiotowi, który twierdzi, że naruszyłeś jego prawa i chce skorzystać z przysługujących mu środków prawnych w celu wyjaśnienia sporu. Jeśli taki podmiot przedstawi Rejestrowi odpowiednie informacje odnośnie dochodzenia swojego roszczenia, Rejestr może udostępnić mu Dane Identyfikacyjne Klienta niepublikowane w bazie WHOIS, w celu umożliwienia mu wszczęcia sporu przed odpowiednim organem.

  Podstawa prawna: Takie ujawnianie Danych Identyfikacyjnych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO/GDPR - jest to bowiem niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez osoby trzecie, przy czym każdorazowo badamy, czy Twoje interesy lub podstawowe prawa i wolności, wymagające ochrony Twoich Danych osobowych, nie mają nadrzędnego charakteru wobec interesów przedstawionych przez osoby wnoszące o ujawnienie Twoich danych.

 4. Możemy także przetwarzać Twoje Dane osobowe w celu realizacji ciążących na nas obowiązków wynikających z przepisów prawa, np. odpowiadając na żądanie sądów czy uprawnionych organów.

  Podstawa prawna: Przetwarzanie następuje w granicach ustalonych przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa oraz zakres przekazanego nam żądania i odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO/GDPR - jest to niezbędne do wypełnienia ciążącego na nas obowiązku prawnego.

 5. Twoje Dane możemy przetwarzać w związku z ustalaniem, dochodzeniem lub obroną roszczeń.

  Podstawa prawna: Dane przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO/GDPR - jest to bowiem niezbędne do celów wynikających z realizowanych przez nas prawnie uzasadnionych interesów polegających na ustalaniu lub dochodzeniu naszych praw, a także na obronie przed roszczeniami.

 6. Dane osobowe są przetwarzane także w celu bieżącego monitorowania naszych usług i systemów, ich testowania, analizowania, udoskonalenia oraz wdrażania odpowiednich środków związanych z ich ciągłością działania lub bezpieczeństwem, a także zabezpieczeniem Danych osobowych przed ich utratą, modyfikacją, zniszczeniem lub innymi skutkami niepożądanych działań oraz sytuacji. Realia dynamicznie rozwijającej się sieci Internet, w tym ciągłe pojawianie się i rozwój zagrożeń, wymagają od nas nieprzerwanego doskonalenia zabezpieczeń usług Rejestru, systemów i Danych osobowych.

  Podstawa prawna: Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO/GDPR - jest to bowiem niezbędne do celów wynikających z realizowanych przez nas prawnie uzasadnionych interesów polegających na zapewnieniu stabilności i bezpieczeństwa Rejestru domeny .pl oraz optymalizowaniu rozwiązań i procedur związanych z ochroną Twoich Danych osobowych.

 7. Po zakończeniu świadczenia naszych usług lub wyjaśnieniu sprawy, skargi, wniosku itp., Dane osobowe nie są już przez nas aktywnie wykorzystywane. Przechowujemy je w archiwach, w celach związanych z ustalaniem, dochodzeniem lub obroną roszczeń.

  Podstawa prawna: Dane przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO/GDPR - jest to bowiem niezbędne do celów wynikających z realizowanych przez nas prawnie uzasadnionych interesów polegających na ustalaniu lub dochodzeniu naszych praw, a także na obronie przed roszczeniami.

 8. Niektóre Dane, w tym Dane przechowywane w naszych archiwach, wykorzystywane są także do celów badań naukowych lub historycznych, a także do celów statystycznych, zgodnie z art. 89 ust. 1 RODO/GDPR. Odbywa się to z zachowaniem środków technicznych i organizacyjnych zapewniających poszanowanie zasady minimalizacji Danych osobowych, w tym ich pseudonimizacji.

  Podstawa prawna: Dane przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO/GDPR - jest to bowiem niezbędne do celów wynikających z realizowanych przez nas prawnie uzasadnionych interesów polegających na prowadzeniu badań naukowych lub historycznych, a także do sporządzania statystyk związanych z działaniem Rejestru, z zachowaniem odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, o których mowa w art. 89 ust. 1 RODO/GDPR.

  Opisane powyżej przetwarzanie przez nas Twoich Danych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO/GDPR odbywa się po rozważeniu relacji interesu naszego lub osoby trzeciej oraz Twoich interesów, praw i wolności, w typowych sytuacjach. Uznaliśmy, że przetwarzanie Danych osobowych nie będzie ingerować nadmiernie w Twoją prywatność, ani nie będzie stanowić dla Ciebie nadmiernej uciążliwości. W toku analizy uwzględniliśmy także to, że przetwarzamy Twoje dane z poszanowaniem zasady minimalizacji danych, a Dane osobowe są odpowiednio zabezpieczone przed nadmiernym ich wykorzystaniem, w szczególności wobec niepublikowania w bazie WHOIS Twoich Danych Identyfikacyjnych, gdy oznaczasz swój status w Rejestrze jako 'osoba fizyczna'.

 9. Dane Rejestratorów przetwarzamy w celu realizacji umów łączących nas z Rejestratorami oraz prowadzonych w związku z tym rozliczeń czy realizacji obowiązków podatkowych. Dane Rejestratora są dostępne w witrynie www.dns.pl i w bazie WHOIS. Dane osobowe personelu dedykowanego przez Rejestratorów do współpracy z nami przetwarzamy w celu realizacji bieżącego kontaktu z Rejestratorem oraz wykonania łączących nas umów.

  Podstawa prawna: Dane przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO/GDPR - jako niezbędne do zawarcia lub wykonania umowy, której stroną jest Rejestrator oraz art. 6 ust. 1 lit. f RODO w odniesieniu do personelu Rejestratora dedykowanego przez niego do obsługi tej umowy i realizującego w tym zakresie swój interes prawny, a w zakresie związanym z rozliczeniami podatkowymi - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO/GDPR.

 10. Przetwarzamy także Dane Rejestratorów i potencjalnych Rejestratorów dla potrzeb komunikacji związanej z badaniami jakości naszej współpracy z Rejestratorami oraz jej udoskonalania, wspólnymi spotkaniami i konferencjami, a także z zawieraniem umów pomiędzy nami i Rejestratorami oraz potencjalnymi Rejestratorami.

  Podstawa prawna: Dane przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO/GDPR - jest to bowiem niezbędne do celów wynikających z realizowanych przez nas prawnie uzasadnionych interesów polegających na rozwijaniu i udoskonalaniu Programu Partnerskiego Rejestru oraz art. 6 ust. 1 lit. f RODO w odniesieniu do personelu Rejestratora i potencjalnego Rejestratora, dedykowanego przez niego do kontaktu w tych sprawach i realizującego w tym zakresie swój interes prawny.

W związku z zawieraniem i realizacją umów z Klientami przetwarzamy Dane osobowe konieczne do zidentyfikowania Klienta jako strony umowy: imię i nazwisko, adres kontaktowy, adres e-mail (te dane są nam niezbędne i bez ich podania nie może dojść do zawarcia umowy), a opcjonalnie numer telefonu i numer faksu. Powyższe Dane Identyfikacyjne nie są publikowane w bazie WHOIS, jeśli Klient oznacza swój status w Rejestrze jako 'osoba fizyczna'.

Przetwarzamy także inne Dane związane z usługami Rejestru i technicznym sposobem ich świadczenia, takie jak np. ciąg znaków składający się na nazwę w domenie .pl, oznaczenia serwerów nazw, adresy IP urządzeń korzystających z usług, wewnętrzne identyfikatory i podobne informacje związane z usługą, czas dokonywania niektórych wpisów lub ich zmian, dane dotyczące Rejestratora, zgłoszenie sporu domenowego, informacja dotycząca zakończenia usług lub końca okresu rozliczeniowego.

Jeśli prowadzisz z nami korespondencję np. w sprawie reklamacji, będziemy przetwarzać także wszelkie inne Dane osobowe, które w niej się pojawią, takie jak informacje dotyczące korzystania z naszych usług, będące przyczyną reklamacji, dane zawarte w dokumentach załączonych do reklamacji, treść wniosków lub żądań i ich uzasadnienie, treść odpowiedzi, informacje o prowadzonym postępowaniu sądowym ze wskazaniem stron sporu, orzeczenie sądowe.

Dane przetwarzane przez nas w związku z ustalaniem, dochodzeniem lub obroną roszczeń mogą dodatkowo obejmować informacje takie jak uzasadnienie istnienia i wysokości roszczenia, rozmiaru szkody, prowadzenia egzekucji, dane uczestników postępowania, pełnomocników procesowych itp.

W ramach bieżącej technicznej obsługi naszych usług, w celu monitorowania usług i systemów, ich testowania, analizowania, udoskonalania oraz wdrażania odpowiednich środków związanych z ich niezawodnością lub bezpieczeństwem, dążymy do wykonywania poszczególnych czynności bez identyfikacji osób, a co najmniej z wykorzystaniem pseudonimizacji. Dane dotyczące urządzeń, które łączą się z naszymi systemami bez naszej inicjatywy (np. w sposób zautomatyzowany) mogą podlegać przetwarzaniu jako dane anonimowe lub nie służące do identyfikacji osób.

Dane przechowywane w naszych archiwach nie wykraczają poza zakres Danych przetwarzanych w związku z realizacją naszych usług lub prowadzeniem korespondencji, w tym dotyczącej skarg, wniosków, żądań, czy sporów.

Przetwarzamy także Dane Rejestratora w celach związanych z realizacją umów łączących nas z Rejestratorami, w związku z czym Dane Rejestratora są np. udostępniane w bazie WHOIS w odniesieniu do obsługiwanej przez niego nazwy domeny .pl.

Zwykle nie inicjujemy pozyskiwania Danych osobowych. Zazwyczaj Dane osobowe uzyskujemy z Twojej inicjatywy. W szczególności nie inicjujemy pozyskiwania Twoich Danych na potrzeby zawarcia umowy. Jeśli jesteś Klientem, inicjujesz wprowadzenie danych do Rejestru, składając takie żądanie Twojemu Rejestratorowi, który następnie udostępnia nam Twoje Dane zapisując je w głównym rejestrze domeny .pl.

Twój Rejestrator jest niezależnym administratorem danych osobowych, który współpracuje z nami na rzecz korzystania przez Ciebie z usług Rejestru. Zgodnie z treścią Twojej umowy z Rejestrem aktualizowanie lub uzupełnianie Twoich Danych osobowych w głównym rejestrze domeny .pl realizuje Twój Rejestrator. W sytuacji, w której zwrócisz się z tym bezpośrednio do nas, przekażemy Twoje żądanie lub wniosek do Twojego Rejestratora.

Jeśli nie jesteś Klientem, Twoje Dane osobowe uzyskujemy najczęściej z komunikacji, którą do nas przesłałeś. Dane, które przetwarzamy mogą pochodzić także od osób, które nie są naszymi Klientami lub dotyczyć spraw niezwiązanych bezpośrednio z usługami Rejestru. Kontakt z nami jest często inicjowany anonimowo lub przez podmioty, których tożsamości nie ustalamy lub nie mamy możliwości ustalić, więc źródłem Danych mogą być także urządzenia lub niezidentyfikowane przez nas osoby, które zainicjują taki kontakt.

Uzyskujemy także Dane osobowe Klienta z sądów, od uprawnionych organów lub zainteresowanych osób np. w zakresie treści przekazanych nam orzeczeń, żądań, nakazów, zgłoszeń.

Źródłem przetwarzanych przez nas Danych osobowych dotyczących Rejestratora, w tym Danych publikowanych w bazie WHOIS, jest Rejestrator, zgodnie z umową, która wiąże go z Rejestrem.

Usługa utrzymywania nazw domeny .pl polega w szczególności na tym, że Klient żąda od Rejestru upubliczniania podanych informacji dotyczących nazwy domeny, poprzez udostępnianie ich wszystkim użytkownikom sieci Internet. Odnosi się to także do Danych publikowanych w bazie WHOIS. Tak udostępniane informacje mogą zatem trafić do odbiorców w dowolnym kraju, w tym poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG), gdzie poziom ochrony informacji może być niższy niż w EOG. Przekazywanie takie jest niezbędne do wykonania umowy między Tobą a Rejestrem, gdyż nie ma możliwości realizacji tej usługi w inny sposób, z uwagi na zasady działania sieci Internet. Nie dotyczy to jednak Twoich Danych Identyfikacyjnych, które nie są publikowane w bazie WHOIS, jeżeli Klient oznacza swój status w Rejestrze jako 'osoba fizyczna'. Dla takich Danych osobowych Klienta zasadą jest przetwarzanie ich przez Rejestr i Rejestratora bez ich upubliczniania.

Przekazywanie Twoich Danych osobowych pomiędzy nami a Rejestratorem jest niezbędne do wykonania umowy między Tobą a nami, a także wykonania działań w celu jej zawarcia, niezależnie od tego, w jakim kraju posiada siedzibę lub prowadzi działalność wybrany przez Ciebie Rejestrator. Dotyczy to także Twoich Danych, w razie zwrócenia się przez Ciebie bezpośrednio do nas (np. w związku z reklamacją). Dane takie zostaną przekazane do Rejestratora, chyba że zwrócisz się do nas w sprawie, która nie będzie związana z jego działaniem.

Udostępniamy Dane osobowe, jeżeli zwrócą się do nas o to osoby trzecie i jest to niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez takie osoby, np. w celu podjęcia czynności zmierzających do ochrony ich interesów prawnie chronionych, na drodze postępowania sądowego. Dane osobowe udostępniamy także sądom i uprawnionym organom, jeżeli zwrócą się do nas na podstawie odpowiednich przepisów prawa.

Przekazujemy Dane naszym dostawcom, którzy przetwarzają je w naszym imieniu świadcząc nam usługi o charakterze technicznym, obsługującym naszą sieć telekomunikacyjną, nasze systemy teleinformatyczne lub udostępniającym nam narzędzia teleinformatyczne, świadczącym nam usługi audytowe, pomoc prawną, a także innym administratorom danych osobowych np. podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską.

Dane Identyfikacyjne wprowadzone do Rejestru przez Rejestratora przetwarzamy w celu wykonania niezbędnych czynności przed zawarciem umowy. Jeśli w ciągu 30 dni od ich wprowadzenia nie dojdzie do zawarcia umowy lub czynności zmierzających do jej zawarcia, Dane Identyfikacyjne są usuwane z głównego rejestru domeny .pl (chyba że jednocześnie dotyczą one innej umowy, już zawartej. Dane dotyczące Klientów związane z realizacją usług Rejestru przechowujemy przez okres obowiązywania umowy dotyczącej takich usług.

Dane osobowe związane ze świadczeniem usług Rejestru po zakończeniu ich wykorzystywania dla realizacji umowy przechowujemy w naszych archiwach przez wynikający z przepisów prawa okres, w którym mogą one służyć do ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami. Dane osobowe wykorzystywane w celach statystycznych lub w celu prowadzenia badań naukowych lub historycznych przechowujemy przez okres niezbędny dla realizacji tych celów, z zachowaniem środków technicznych i organizacyjnych zapewniających poszanowanie zasady minimalizacji Danych osobowych, w tym ich pseudonimizacji.

Dane osobowe związane z korespondencją, która nie pochodzi od Klientów lub nie dotyczy usług Rejestru przetwarzamy przez okres niezbędny do załatwienia sprawy, której dotyczy korespondencja. O ile odnosi się ona do skarg, żądań lub zgłaszanych pretensji przechowujemy ją w naszych archiwach przez wynikający z przepisów prawa okres, w którym może ona służyć do ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami. Analogicznie postępujemy w stosunku do Danych przechowywanych na potrzeby spraw, w których dochodzimy roszczeń lub podejmujemy przed nimi obronę, a także spraw, w których przetwarzamy Dane na żądanie sądu lub uprawnionego organu państwowego.

Przechowywanie Danych w związku z bieżącym monitorowaniem usług Rejestru i systemów, ich testowaniem, analizowaniem, udoskonalaniem oraz wdrażaniem odpowiednich środków związanych z ich niezawodnością lub bezpieczeństwem, a także zabezpieczeniem Danych przed ich utratą lub skutkami niepożądanych działań oraz sytuacji, odbywa się przez czas niezbędny do zrealizowania celu, dla którego są one wykorzystywane. W zależności od okoliczności (np. okresowego wzrostu zagrożeń) może on się różnić, ale dokładamy starań, aby okresy ten nie były dłuższe niż kilka miesięcy. Identyczne zasady stosujemy dla przechowywania Danych, których źródłem są dla nas niezidentyfikowane przez nas lub anonimowe osoby lub urządzenia.

Dane dotyczące Rejestratora przechowujemy przez okres wynikający z umowy, która łączy nas z Rejestratorem oraz wynikający z przepisów prawa (np. regulacji podatkowych lub dotyczących ustalania, dochodzenia, obrony roszczeń), przy czym Dane Rejestratora ujawniane są w bazie WHOIS w odniesieniu do Klienta przez okres, w którym pozostaje on Rejestratorem dla Klienta.

Zapewniamy realizację Twoich uprawnień wynikających z RODO/GDPR. To, kiedy można z nich skorzystać, i w jakim zakresie, wynika z przepisów prawa i zależy np. od celu przetwarzania przez nas Twoich Danych, czy związanej z tym podstawy prawnej.

Dbamy szczególnie o bezpieczeństwo Danych osobowych, więc możemy prosić Cię o dodatkowe informacje potrzebne do potwierdzenia tożsamości. Staraj się zachowywać informacje, które Ci przesyłaliśmy, a które mogą pomóc Cię zidentyfikować, takie jak oznaczenia lub identyfikatory klienta, numery pism itp. Prosimy o zrozumienie ostrożnego podejścia do tej kwestii, albowiem dokładna weryfikacja ma na celu ochronę Danych osobowych przed ich nieuprawnionym ujawnieniem.

Masz prawo żądania od Twojego Rejestratora aktualizowania Twoich danych i jest to najszybszy i najprostszy sposób bezpiecznej weryfikacji lub zmiany Twoich Danych. W związku z zasadami naszej współpracy, realizacja Twoich praw wynikających z RODO/GDPR będzie zwykle wymagała od nas kontaktu z Twoim Rejestratorem, co może wydłużyć obsługę, a w niektórych przypadkach wpływać na prawidłowość realizacji usług lub kompatybilność Danych. Pamiętaj też, że nie przetwarzamy różnych Danych osobowych, które przetwarza Twój Rejestrator (np. informacji dotyczących bieżących rozliczeń, faktur itp., bo nie uiszczasz nam opłat).

Na Twoje żądanie odpowiadamy niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu miesiąca po jego otrzymaniu. Jeżeli jednak - z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań - nie będziemy mogli tego zrobić w ciągu miesiąca, odpowiemy w ciągu kolejnych dwóch miesięcy, informując Cię uprzednio o zamierzonym przedłużeniu terminu. Termin udzielenia odpowiedzi Klientowi może ulec wydłużeniu np. gdy zwróci się do nas w sprawie, w której działania powinny zostać podjęte przez jego Rejestratora lub ich realizacja będzie wymagała dalszego kontaktu z jego Rejestratorem.

O ile Twoje żądania będą ewidentnie nieuzasadnione lub nadmierne, w szczególności ze względu na swój ustawiczny charakter, możemy pobrać odpowiednią opłatę lub odmówić podjęcia działań w związku z żądaniem.

 • Prawo dostępu do danych (art. 15 RODO/GDPR)

  Masz prawo uzyskać od nas potwierdzenie, czy przetwarzamy Twoje Dane osobowe, a jeżeli ma to miejsce, masz prawo:

  • uzyskać informacje o celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych Twoich Danych osobowych, o odbiorcach lub kategoriach ich odbiorców, planowanym okresie przechowywania Danych osobowych lub o kryteriach ustalania tego okresu, o prawach przysługujących Ci na mocy RODO/GDPR oraz o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, o źródle tych danych, o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu oraz o zabezpieczeniach stosowanych w związku z przekazaniem tych danych poza Europejski Obszar Gospodarczy;
  • uzyskać kopię Twoich Danych osobowych; za każdą kolejną kopię możemy pobrać opłatę wynikającą z naszych kosztów administracyjnych; RODO/GDPR nie pozwala nam na przekazywanie informacji, które mogłoby niekorzystnie wpływać na prawa i wolności innych, co może wpływać na zakres informacji zawartych w kopii Danych.
 • Prawo do sprostowania danych (art. 16 RODO/GDPR)

  Masz prawo do sprostowania Twoich Danych osobowych, które są nieprawidłowe oraz do uzupełnienia niekompletnych Danych osobowych, z uwzględnieniem celu ich przetwarzania.

  O ile jesteś naszym Klientem, Twoje Dane są aktualizowane i uzupełniane przez Twojego Rejestratora, i jest to najszybszy i najprostszy sposób bezpiecznej weryfikacji lub zmiany Twoich Danych. Przekazanie nam wniosku, ze względów bezpieczeństwa, będzie wymagało od nas kontaktu z Twoim Rejestratorem, co może wydłużyć obsługę, a w niektórych przypadkach wpływać na prawidłowość realizacji usług lub rozliczeń z Twoim Rejestratorem. Pamiętaj, że przetwarzamy tylko niektóre spośród Danych osobowych, które przetwarza Twój Rejestrator.

 • Prawo do usunięcia danych (art. 17 RODO/GDPR)

  Masz prawo do żądania usunięcia Twoich Danych osobowych, jeżeli:

  • przestały być niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane; realizacja tego prawa w odniesieniu do Danych związanych z zawartą umową wymaga uprzedniego jej wypowiedzenia, co skutkować będzie niemożnością dalszego świadczenia przez nas usługi (utratą nazwy domeny, utworzonych w niej adresów e-mail itd.);
  • są przetwarzane niezgodnie z prawem; istnienie takiego stanu może wymagać odpowiedniego ustalenia lub potwierdzenia;
  • wniosłeś sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych, który zgodnie z RODO/GDPR, został uznany za zasadny lub Dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego, któremu podlegamy.

  Pomimo żądania usunięcia danych osobowych, możemy zachować pewne Dane osobowe na podstawie RODO/GDPR np. w zakresie niezbędnym do celów ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Dane publikowane w bazie WHOIS są udostępniane (upubliczniane) wszystkim użytkownikom sieci Internet. Pamiętaj jednak, że Dane Identyfikacyjne nie są w niej publikowane, jeżeli oznaczasz swój status w Rejestrze jako 'osoba fizyczna'.

 • Prawo do ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO/GDPR)

  Masz prawo do żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych w przypadku gdy:

  • kwestionujesz prawidłowość Twoich Danych osobowych - na czas potrzebny nam do sprawdzenia ich prawidłowości;
  • przetwarzanie Twoich Danych osobowych jest niezgodne z prawem, a zamiast usunięcia danych zażądasz ograniczenia ich wykorzystania;
  • Twoje Dane osobowe przestały być nam potrzebne do celów, w których je przetwarzaliśmy, ale są one potrzebne Tobie w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
  • wniosłeś sprzeciw wobec wykorzystania Twoich danych - na czas potrzebny do rozważenia, zgodnie z RODO/GDPR, jego zasadności.

  Ograniczenie może jednak nie nastąpić, z przyczyn wskazanych w RODO/GDPR, np. gdy Dane są przetwarzane w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń lub w celu ochrony praw innej osoby. Może to dotyczyć zwłaszcza sytuacji, w której ograniczenie prowadziłoby do wyłączenia usług Rejestru lub uniemożliwiłoby komunikację z taką osobą.

 • Prawo do przenoszenia danych (art. 20 RODO/GDPR)

  Jeśli jesteś naszym Klientem pamiętaj, że zgodnie z Regulaminami, Twoje Dane są wprowadzane do głównego rejestru domeny .pl przez Twojego Rejestratora. Dane te przekazujesz Twojemu Rejestratorowi, i masz prawo żądania od Twojego Rejestratora realizacji prawa do przenoszenia danych w zakresie wszystkich Twoich Danych osobowych, które Rejestrator wprowadził do Rejestru.

  Masz prawo otrzymać Twoje Dane osobowe dostarczone nam przez Ciebie. Wyślemy je w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. RODO/GDPR nie pozwala na przekazywanie informacji, które mogłoby niekorzystnie wpływać na prawa i wolności innych, co może wpływać na zakres przekazywanych Ci Danych.

  Masz również prawo żądać, by dane osobowe zostały przesłane przez nas bezpośrednio takiemu administratorowi, ale możliwość takiego przekazania może wymagać dalszych ustaleń lub uzgodnień.

  Rejestr nie przetwarza wielu informacji, które przetwarza Twój Rejestrator, a opisane powyżej prawo nie daje nam podstawy do przenoszenia Twoich Danych pomiędzy Rejestratorami.

 • Prawo do sprzeciwu wobec wykorzystania danych (art. 21 RODO/GDPR)

  Masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw, z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją, wobec przetwarzania Twoich Danych osobowych, które jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez nas lub przez stronę trzecią (więcej w punkcie 5 powyżej), np. gdy jest rozpatrywana reklamacja, skarga lub wniosek osoby trzeciej. Prawo do sprzeciwu nie dotyczy przetwarzania Danych osobowych, co do których istnieją podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

  Rozpatrywanie sprzeciwu polega na analizie przedstawionej przez Ciebie Twojej szczególnej sytuacji i związanych z tym interesów, praw lub wolności, które chcesz chronić w relacji do ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania przez nas Danych, których dotyczy sprzeciw. Dla przykładu wskazujemy, że prymat możemy przyznawać naszemu interesowi polegającemu na zapewnieniu stabilności i bezpieczeństwa Rejestru. Podobnie będzie w sytuacji, w której sprzeciw uniemożliwiałby lub znacznie utrudniał realizację uprawnień gwarantowanych przepisami prawa, np. poprzez ukrywanie tożsamości Klienta przed osobą broniącą swoich praw. Zależy to oczywiście od okoliczności każdego przypadku.

   

  W chwili obecnej nie przetwarzamy Danych osobowych Klientów na potrzeby marketingu bezpośredniego.

   

 • Zautomatyzowane podejmowanie decyzji w indywidualnych przypadkach (art. 22 RODO/GDPR)

  W procedurze zawierania umowy oraz dokonywania niektórych zmian z nią związanych dokonujemy automatycznej weryfikacji spełnienia ogólnych warunków technicznych dotyczących nazw domeny lub odpowiednich systemów, o których mowa w naszej witrynie (np. czy nazwa domeny nie zawiera zbyt dużej liczby znaków, czy nie została wcześniej zarejestrowana dla kogoś innego itd.), a także weryfikujemy, czy Rejestratorzy uiszczają opłaty należne zgodnie z zestawieniem zawartym w witrynie www.dns.pl. To działania niezbędne dla zawarcia lub wykonywania umowy pomiędzy nami a Klientem. W każdym przypadku możesz skontaktować się z nami lub z Twoim Rejestratorem w celu wyjaśnienia z kompetentną osobą Twoich wątpliwości z tym związanych lub wyrażenia Twojego stanowiska.

Jeżeli uważasz, że Twoje prawa związane z ochroną Twoich Danych osobowych zostały naruszone, masz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić odpowiednie przetwarzanie Twoich Danych osobowych, a w szczególności dbamy o ich bezpieczeństwo. Zapewniając przetwarzanie Danych osobowych zgodnie z RODO/GDPR, wdrażamy i utrzymujemy odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, w tym odpowiednie regulacje i polityki, związane z ochroną Danych osobowych. Środki te projektujemy i optymalizujemy w celu skutecznej realizacji zasad ochrony Danych osobowych, takich jak minimalizacja Danych osobowych, oraz w celu nadania przetwarzaniu niezbędnych zabezpieczeń, tak by spełnić wymogi przepisów oraz chronić Twoje prawa.

Rozwiązania takie wdrażamy, aby domyślnie przetwarzane były wyłącznie te Dane osobowe, które są niezbędne dla osiągnięcia każdego konkretnego celu ich przetwarzania. Odnosi się to zarówno do ilości zbieranych Danych osobowych, zakresu ich przetwarzania, okresu ich przechowywania oraz ich dostępności. W szczególności środki te zapewniają, by domyślnie Dane osobowe nie były udostępniane nieokreślonej liczbie osób fizycznych, z wyjątkiem tego co jest niezbędne do działania usług Rejestru.

Stosowane przez Nas środki są nieprzerwanie monitorowane, a w razie potrzeby poddawane przeglądom i udoskonalaniu.

Stosownie do potrzeb możemy zmieniać i uzupełniać Politykę prywatności. O wszelkich zmianach lub uzupełnieniach poinformujemy Cię poprzez zamieszczenie odpowiednich informacji na stronie www.dns.pl, a w przypadku istotnych zmian możemy wysłać Ci także odrębne powiadomienia na wskazany przez Ciebie adres e-mail.

Polityka Prywatności nie ogranicza żadnych uprawnień przysługujących Ci na podstawie przepisów prawa lub postanowień Regulaminów.