Instrukcja postępowania po wyroku

Instrukcja postępowania po wydaniu przez sąd wyroku stwierdzającego naruszenie praw osoby trzeciej przez abonenta domeny.

 1. Postępowanie dotyczące wyroku sądu powszechnego.

  • Strona, której prawa zostały naruszone przez abonenta domeny w wyniku rejestracji lub korzystania z domeny, doręcza NASK prawomocny wyrok sądu powszechnego stwierdzający takie naruszenie.

  • NASK przekazuje stronie, o której mowa powyżej, formularz: „Wniosek o umożliwienie złożenia Oferty zawarcia Umowy o Utrzymywanie Nazwy Domeny za pośrednictwem Partnera" (dalej: formularz) wraz z instrukcją dalszego postępowania i wskazaniem terminu doręczenia NASK prawidłowo wypełnionego i podpisanego formularza oraz określa skutki przekroczenia tego terminu; formularz może zostać wypełniony wyłącznie na rzecz jednego podmiotu będącego ww. stroną.

  • Strona, o której mowa powyżej, wybiera rejestratora (z załączonej do formularza listy), za pośrednictwem którego domena będzie zarejestrowana i przez którego następnie będzie obsługiwana, dokonuje z nim stosownych uzgodnień dotyczących rejestracji i obsługi domeny. Uwaga! Wnioskodawca, wskazując danego rejestratora, w wypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku przez NASK, nie będzie już miał możliwości wskazania innego rejestratora. Przeniesienie obsługi domeny do innego rejestratora będzie możliwe dopiero po jej rejestracji.

  • Strona, o której mowa powyżej, doręcza NASK prawidłowo wypełniony i podpisany formularz; doręczenie powinno nastąpić w terminie wyznaczonym przez NASK.

  • NASK, po otrzymaniu prawidłowo wypełnionego i podpisanego formularza, umożliwi rejestratorowi wskazanemu w formularzu złożenie oferty rejestracji i utrzymywania domeny na rzecz wnioskodawcy; w przypadku niezarejestrowania domeny przez rejestratora w określonym przez NASK terminie, wróci ona do puli domen wolnych.

  • Po zarejestrowaniu domeny za pośrednictwem wybranego przez wnioskodawcę rejestratora, NASK rozpocznie jej utrzymywanie na rzecz wnioskodawcy (nowego abonenta); rozpoczęcie utrzymywania domeny stanowi moment zawarcia umowy pomiędzy tą stroną a NASK, na warunkach określonych w Regulaminie nazw domeny .pl.

  • NASK może odmówić zawarcia umowy, o której mowa powyżej, w szczególności w przypadku niedoręczenia w terminie wyznaczonym przez NASK prawidłowo wypełnionego i podpisanego formularza, niedopełnienia formalności przez rejestratora wybranego przez wnioskodawcę oraz w przypadkach określonych w Regulaminie nazw domeny .pl.

 2. Postępowanie dotyczące wyroku sądu polubownego.

  • Strona, której prawa zostały naruszone przez abonenta domeny w wyniku rejestracji lub korzystania z domeny, doręcza NASK prawomocne postanowienie sądu powszechnego uznające wyrok sądu polubownego stwierdzający takie naruszenie.

  • NASK przekazuje stronie, o której mowa powyżej, formularz: "Wniosek o umożliwienie złożenia Oferty zawarcia Umowy o Utrzymywanie Nazwy Domeny za pośrednictwem Partnera" (dalej: formularz) wraz z instrukcją dalszego postępowania i wskazaniem terminu doręczenia NASK prawidłowo wypełnionego i podpisanego formularza oraz określa skutki przekroczenia tego terminu; formularz może zostać wypełniony wyłącznie na rzecz jednego podmiotu będącego ww. stroną.

  • Strona, o której mowa powyżej, wybiera rejestratora (z załączonej do formularza listy), za pośrednictwem którego domena będzie zarejestrowana i przez którego następnie będzie obsługiwana, dokonuje z nim stosownych uzgodnień dotyczących rejestracji i obsługi domeny. Uwaga! Wnioskodawca, wskazując danego rejestratora, w wypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku przez NASK, nie będzie już miał możliwości wskazania innego rejestratora. Przeniesienie obsługi domeny do innego rejestratora będzie możliwe dopiero po jej rejestracji.

  • Strona, o której mowa powyżej, doręcza NASK prawidłowo wypełniony i podpisany formularz; doręczenie powinno nastąpić w terminie wyznaczonym przez NASK.

  • NASK, po otrzymaniu prawidłowo wypełnionego i podpisanego formularza, umożliwia rejestratorowi wskazanemu w formularzu złożenie oferty rejestracji i utrzymywania domeny na rzecz wnioskodawcy; w przypadku niezarejestrowania domeny przez rejestratora w określonym przez NASK terminie, wróci ona do puli nazw wolnych.

  • Po zarejestrowaniu domeny za pośrednictwem wybranego przez wnioskodawcę rejestratora, NASK rozpocznie jej utrzymywanie na rzecz wnioskodawcy (nowego abonenta); rozpoczęcie utrzymywania domeny stanowi moment zawarcia umowy pomiędzy tą stroną a NASK, na warunkach określonych w Regulaminie nazw domeny .pl.

  • NASK może odmówić zawarcia umowy, o której mowa powyżej, w szczególności w przypadku niedoręczenia w terminie wyznaczonym przez NASK prawidłowo wypełnionego i podpisanego formularza, niedopełnienia formalności przez rejestratora wybranego przez wnioskodawcę oraz w przypadkach określonych w Regulaminie nazw domeny .pl.