Przejdź do zawartości Przejdź do Menu głównego Go to English version Przejdź do Stopki strony

Instrukcja postępowania po wyroku

Instrukcja postępowania po wydaniu przez sąd wyroku stwierdzającego naruszenie praw osoby trzeciej przez abonenta domeny.

Postępowanie dotyczące wyroku sądu powszechnego

 • Strona, której prawa zostały naruszone przez abonenta domeny w wyniku rejestracji lub korzystania z domeny, doręcza NASK prawomocny wyrok sądu powszechnego stwierdzający takie naruszenie.

 • NASK przekazuje stronie, o której mowa powyżej, formularz: „Wniosek o umożliwienie złożenia Oferty zawarcia Umowy o Utrzymywanie Nazwy Domeny za pośrednictwem Partnera" (dalej: formularz) wraz z instrukcją dalszego postępowania i wskazaniem terminu doręczenia NASK prawidłowo wypełnionego i podpisanego formularza oraz określa skutki przekroczenia tego terminu; formularz może zostać wypełniony wyłącznie na rzecz jednego podmiotu będącego ww. stroną.

 • Strona, o której mowa powyżej, wybiera rejestratora (z załączonej do formularza listy), za pośrednictwem którego domena będzie zarejestrowana i przez którego następnie będzie obsługiwana, dokonuje z nim stosownych uzgodnień dotyczących rejestracji i obsługi domeny. Uwaga! Wnioskodawca, wskazując danego rejestratora, w wypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku przez NASK, nie będzie już miał możliwości wskazania innego rejestratora. Przeniesienie obsługi domeny do innego rejestratora będzie możliwe dopiero po jej rejestracji.

 • Strona, o której mowa powyżej, doręcza NASK prawidłowo wypełniony i podpisany formularz; doręczenie powinno nastąpić w terminie wyznaczonym przez NASK.

 • NASK, po otrzymaniu prawidłowo wypełnionego i podpisanego formularza, umożliwi rejestratorowi wskazanemu w formularzu złożenie oferty rejestracji i utrzymywania domeny na rzecz wnioskodawcy; w przypadku niezarejestrowania domeny przez rejestratora w określonym przez NASK terminie, wróci ona do puli domen wolnych.

 • Po zarejestrowaniu domeny za pośrednictwem wybranego przez wnioskodawcę rejestratora, NASK rozpocznie jej utrzymywanie na rzecz wnioskodawcy (nowego abonenta); rozpoczęcie utrzymywania domeny stanowi moment zawarcia umowy pomiędzy tą stroną a NASK, na warunkach określonych w Regulaminie nazw domeny .pl.

 • NASK może odmówić zawarcia umowy, o której mowa powyżej, w szczególności w przypadku niedoręczenia w terminie wyznaczonym przez NASK prawidłowo wypełnionego i podpisanego formularza, niedopełnienia formalności przez rejestratora wybranego przez wnioskodawcę oraz w przypadkach określonych w Regulaminie nazw domeny .pl.

Postępowanie dotyczące wyroku sądu polubownego

 • Strona, której prawa zostały naruszone przez abonenta domeny w wyniku rejestracji lub korzystania z domeny, doręcza NASK prawomocne postanowienie sądu powszechnego uznające wyrok sądu polubownego stwierdzający takie naruszenie. Z uwagi na treść przepisów kodeksu postępowania cywilnego należy uwzględnić, że postępowanie wynikłe ze skargi o uchylenie wyroku sądu polubownego, którego dotyczy uzyskane postanowienie o uznaniu, może mieć wpływ na możliwość lub termin podjęcia przez NASK działań, o których mowa poniżej.

 • NASK przekazuje stronie, o której mowa powyżej, formularz: "Wniosek o umożliwienie złożenia Oferty zawarcia Umowy o Utrzymywanie Nazwy Domeny za pośrednictwem Partnera" (dalej: formularz) wraz z instrukcją dalszego postępowania i wskazaniem terminu doręczenia NASK prawidłowo wypełnionego i podpisanego formularza oraz określa skutki przekroczenia tego terminu; formularz może zostać wypełniony wyłącznie na rzecz jednego podmiotu będącego ww. stroną.

 • Strona, o której mowa powyżej, wybiera rejestratora (z załączonej do formularza listy), za pośrednictwem którego domena będzie zarejestrowana i przez którego następnie będzie obsługiwana, dokonuje z nim stosownych uzgodnień dotyczących rejestracji i obsługi domeny. Uwaga! Wnioskodawca, wskazując danego rejestratora, w wypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku przez NASK, nie będzie już miał możliwości wskazania innego rejestratora. Przeniesienie obsługi domeny do innego rejestratora będzie możliwe dopiero po jej rejestracji.

 • Strona, o której mowa powyżej, doręcza NASK prawidłowo wypełniony i podpisany formularz; doręczenie powinno nastąpić w terminie wyznaczonym przez NASK.

 • NASK, po otrzymaniu prawidłowo wypełnionego i podpisanego formularza, umożliwia rejestratorowi wskazanemu w formularzu złożenie oferty rejestracji i utrzymywania domeny na rzecz wnioskodawcy; w przypadku niezarejestrowania domeny przez rejestratora w określonym przez NASK terminie, wróci ona do puli nazw wolnych.

 • Po zarejestrowaniu domeny za pośrednictwem wybranego przez wnioskodawcę rejestratora, NASK rozpocznie jej utrzymywanie na rzecz wnioskodawcy (nowego abonenta); rozpoczęcie utrzymywania domeny stanowi moment zawarcia umowy pomiędzy tą stroną a NASK, na warunkach określonych w Regulaminie nazw domeny .pl.

 • NASK może odmówić zawarcia umowy, o której mowa powyżej, w szczególności w przypadku niedoręczenia w terminie wyznaczonym przez NASK prawidłowo wypełnionego i podpisanego formularza, niedopełnienia formalności przez rejestratora wybranego przez wnioskodawcę oraz w przypadkach określonych w Regulaminie nazw domeny .pl.


 • W wypadku wydania orzeczenia, które nie stwierdza naruszenia praw drugiej strony sporu przez abonenta domeny, w szczególności oddalającego powództwo, informacje dotyczące sporu oraz skutki z tym związane, mogą być utrzymywane przez NASK w okresie przewidzianym przepisami prawa dla wniesienia skargi o uchylenie wyroku sądu polubownego, a także w okresie kontynuacji sporu, przypadającym po wydaniu takiego orzeczenia.