Przejdź do zawartości Przejdź do Menu głównego Go to English version Przejdź do Stopki strony

Warunki techniczne

Warunki techniczne dotyczące nazw domen

Warunki dotyczące rejestracji i Utrzymywania Nazwy Domeny:

 1. Nazwa Domeny może zostać zarejestrowana i być utrzymywana w Domenie .pl jako domenie najwyższego poziomu oraz w określonych w witrynie internetowej NASK domenach drugiego poziomu, np. .com.pl, .waw.pl.

 2. Nazwa Domeny może składać się wyłącznie z następujących znaków: liter alfabetu łacińskiego, cyfr oraz znaku "-".

 3. Znak "-" nie może występować na początku Nazwy Domeny, na końcu Nazwy Domeny oraz na 3 i 4 pozycji w Nazwie Domeny jednocześnie (wyjątek stanowią Nazwy Domeny z prefiksem "xn--").

 4. Nazwa Domeny może zawierać do 63 znaków bez znaków Domeny .pl lub domen drugiego poziomu, np. .com.pl, .waw.pl.

 5. Wielkość liter w Nazwie Domeny nie ma znaczenia z punktu widzenia utrzymywania Nazwy Domeny.

 6. Oferent lub Abonent jest zobowiązany podać: Nazwę Domeny, dane identyfikujące Oferenta lub Abonenta, co najmniej dwa serwery przeznaczone do utrzymywania Nazwy Domeny. Dla jednej Nazwy Domeny możliwe jest wskazywanie danych tylko jednego Abonenta.

 7. Przeniesienie praw przysługujących Abonentowi na podstawie Umowy, może zostać dokonane wyłącznie wraz z jednoczesnym przeniesieniem obowiązków z niej wynikających, w szczególności w wypadku dokonywania Zmiany Abonenta.

Warunki dotyczące Zmiany Delegacji Nazwy Domeny:

 1. Zmiana Delegacji może zostać dokonana jedynie poprzez Partnera, zgodnie z określoną przez niego procedurą. Informację o podmiocie obsługującym daną Nazwę Domeny znaleźć można w bazie WHOIS.

 2. NASK może nie wykonać zmiany, jeśli serwery nazw nie będą skonfigurowane i nie będą obsługiwały Nazwy Domeny, której dotyczy Zmiana Delegacji. Warunki techniczne zmiany zostały szczegółowo określone w odrębnym porozumieniu, zawartym pomiędzy NASK a Partnerem.

 3. NASK w ramach procedury Zmiany Delegacji wprowadza przekazane za pośrednictwem Partnera rekordy DS do zarządzanych przez siebie stref.

Warunki dotyczące zmiany Partnera, na rzecz którego NASK wykonuje Obsługę Administracyjną i Techniczną:

 1. Zmiana Partnera, na rzecz którego NASK wykonuje Obsługę Administracyjną i Techniczną wymaga udziału Abonenta.

 2. Abonent dysponuje tzw. Authinfo tj. kodem autoryzującym zmianę Partnera w systemach NASK na innego Partnera. Abonent powinien uzyskać Authinfo od aktualnego Partnera i przekazać go wybranemu Partnerowi. W przypadku aktywowanego .pl Registry Lock* konieczne jest jego dezaktywowanie, co Abonent powinien zlecić aktualnemu Partnerowi.

 3. Wybrany Partner po otrzymaniu kodu Authinfo inicjuje w systemie NASK zmianę Partnera, którą Abonent musi potwierdzić, postępując zgodnie z instrukcją otrzymaną pocztą elektroniczną. Wyrażenie zgody, o której mowa w punkcie 11 Regulaminu następuje z chwilą dokonania potwierdzenia wskazanego w zdaniu poprzedzającym.

 4. Jeżeli porozumienie o współpracy w zakresie Obsługi Administracyjnej i Technicznej z Partnerem, któremu Abonent udzielił zgody, zostało rozwiązane lub wygasło, a Abonent nie dysponuje kodem Authinfo, Abonent postępując zgodnie z instrukcją otrzymaną pocztą elektroniczną wskazuje Partnera, któremu chce udzielić zgody. NASK przekazuje tak wskazanemu Partnerowi kod Authinfo. Zakończenie zmiany Partnera wymaga działań po stronie Partnera i Abonenta opisanych w punkcie 3.

* Więcej informacji o .pl Registry Lock znajduje się na tej stronie.