Przejdź do zawartości Przejdź do Menu głównego Go to English version Przejdź do Stopki strony

Zarządzanie domeną .gov.pl

W ramach zarządzania domeną abonent może wykonać następujące czynności:

Zmiana delegacji

Jeżeli chcesz zmienić delegację domeny, postępuj zgodnie z poniższą instrukcją:

 1. Wypełnij wniosek (w jednym wniosku możesz wpisać maksymalnie 10 nazw).

 2. Wydrukuj dokument, który otrzymasz po wypełnieniu wniosku elektronicznego.

 3. Wydrukowany wniosek opatrz pieczęcią i czytelnym podpisem reprezentanta.

 4. Podpisany wniosek prześlij do NASK jako załącznik na adres gov@dns.pl, ewentualnie faksem na numer 022 380 83 01 lub listownie na adres NASK.

Komunikaty o błędach, które mogą pojawić się w trakcie wypełniania wniosku o zmianę delegacji:

 • Domena nadrzędna nieobsługiwana przez NASK - we wniosku wpisano domenę, która nie jest obsługiwana przez NASK np.: .gov, .com.

 • Niewłaściwa nazwa domeny - nazwa zawiera niedozwolone znaki. Dozwolone znaki to: 0-9, a-z, -, wielkość liter nie ma znaczenia. Liczba znaków dozwolonych w etykiecie (nazwie między kropkami) musi zawierać się w przedziale od 1 do 63. Na początku nazwy, na końcu, jak również na 3 i 4 pozycji jednocześnie nie może znajdować się znak "-" (minus), wyjątek stanowią domeny IDN z prefiksem "xn--".

 • Nieprawidłowy serwer nazw! - podany serwer nie jest serwerem nazw.

 • Niepoprawna odpowiedź serwera nazw ... ! - w momencie składania wniosku podany serwer nazw ma błędną konfigurację. W jego odpowiedzi, tzw. sekcji ANSWER, pierwszy rekord nie jest rekordem SOA. W takim wypadku należy skontaktować się ze swoim opiekunem technicznym lub właścicielem serwera.

 • Nie można skontaktować się z serwerem nazw! - w momencie składania wniosku podany serwer nazw nie jest osiągalny dla serwera nazgul.nask.waw.pl. Złożenie wniosku o zmianę delegacji nie jest wtedy możliwe. W takim wypadku należy skontaktować się ze swoim opiekunem technicznym lub właścicielem serwera.

 • Nie podano rekordów DS a rekordy DNSKEY są w strefie na serwerze ... -  w momencie składania wniosku na podanych serwerach nazw istnieje konfiguracja potwierdzająca poprawne zabezpieczenie nazwy domeny protokołem DNSSEC. Złożenie wniosku o zmianę delegacji bez rekordu DS nie jest możliwe. W takim wypadku należy skontaktować się ze swoim opiekunem technicznym lub właścicielem serwera.
  Uwaga! W przypadku konieczności wymiany kluczy, NASK rekomenduje bezpieczną metodę opisaną w dokumencie RFC4641 „DNSSEC Operational Practices” (dla kluczy KSK: "Double Signature Zone Signing Key Rollover"). Więcej informacji o DNSSEC znajdziesz na tej stronie.
  W sytuacji nadzwyczajnej abonent może wnioskować na piśmie o usunięcie rekordu DS i świadome przerwanie łańcucha zaufania. Pismo powinno zawierać: oświadczenie woli, nazwę domeny, dane rekordu do usunięcia, dane abonenta i podpis osoby umocowanej do jego reprezentowania.

 • Serwer nazw nie istnieje! - podany serwer w momencie składania wniosku jest nieosiągalny w DNS (nie ma przypisanego rekordu A).

 • Serwer nazw ... nie obsługuje podanych/ej domen/y! - w momencie składania wniosku podane serwery nie są jeszcze skonfigurowane. Złożenie wniosku o zmianę delegacji nie jest wtedy możliwe. Warunkiem koniecznym do zmiany delegacji jest wpisanie dla nazwy domeny rekordu SOA. W takim wypadku należy skontaktować się ze swoim opiekunem technicznym lub właścicielem serwera.

Jeżeli masz pytania dotyczące złożonego wniosku lub procedury zmiany delegacji, zadzwoń do nas
022 380 83 01 lub wyślij e-mail na adres gov@dns.pl.

Zmiana abonenta

Wniosek o zmianę abonenta nazwy domeny .gov.pl

Zmiana abonenta domeny może nastąpić jedynie na rzecz uprawnionego podmiotu, zgodnie z Regulaminem nazw w domenie .gov.pl

Jeżeli chcesz zmienić abonenta nazwy zarejestrowanej w domenie .gov.pl, postępuj zgodnie z poniższą instrukcją:

 1. Wydrukuj wniosek o zmianę abonenta i czytelnie wypełnij wszystkie pola.

 2. Wniosek opatrz pieczęciami i czytelnymi podpisami reprezentantów, tj. osób uprawnionych do występowania w imieniu danej jednostki (zgodnie ze sposobem jej reprezentacji).

 3. Wypełniony i podpisany wniosek prześlij do NASK jako załącznik na adres gov@dns.pl, ewentualnie faksem na numer 022 380 83 01 lub listownie na adres NASK. Razem z wnioskiem prześlij dokumenty rejestrowe obu stron, potwierdzające sposób ich reprezentacji.

Strony umowy nie mogą zalegać z płatnościami wobec NASK.

Potwierdzenie zmiany abonenta w bazie NASK lub informacje o ewentualnych brakach formalnych we wniosku wysyłamy na adresy e-mail podane w treści wniosku.

Jeżeli masz pytania dotyczące złożonego wniosku lub procedury zmiany abonenta, zadzwoń do nas
022 380 83 01 lub wyślij e-mail na adres gov@dns.pl.

Zmiana danych abonenta

Wniosek o zmianę danych abonenta nazwy domeny

Uwaga!

Abonencie, zadbaj o to, aby twoje dane przechowywane w NASK były aktualne. Obowiązek pisemnej aktualizacji danych wynika z Regulaminu nazw w domenie .gov.pl.

W przypadku, gdy nie zawiadomisz nas o zmianach, umowa będzie wykonywana z wykorzystaniem dotychczas posiadanych danych, a NASK nie będzie ponosił odpowiedzialności za ewentualnie powstałe z tego tytułu szkody.

 

Jeżeli chcesz zaktualizować dane, postępuj zgodnie z poniższą instrukcją:

 1. Wydrukuj wniosek o zmianę danych abonenta i czytelnie wypełnij wszystkie pola.

 2. Wniosek opatrz pieczęcią i czytelnym podpisem reprezentanta.

 3. Wypełniony i podpisany wniosek prześlij do NASK jako załącznik na adres e-mail gov@dns.pl, ewentualnie faksem na numer 022 380 83 01 lub listownie na adres NASK.

Jeżeli masz pytania dotyczące złożonego wniosku lub procedury zmiany delegacji, zadzwoń do nas
022 380 83 01 lub wyślij e-mail na adres gov@dns.pl.

Rezygnacja

Wniosek o usunięcie delegacji domeny

Jeżeli chcesz zrezygnować z domeny, postępuj zgodnie z poniższą instrukcją:

 1. Wydrukuj wniosek o usunięcie delegacji domeny i czytelnie wypełnij wszystkie pola, pamiętaj o wpisaniu daty rezygnacji.

 2. Wniosek opatrz pieczęcią i czytelnym podpisem reprezentanta, tj. osoby uprawnionej do występowania w imieniu abonenta (zgodnie ze sposobem reprezentacji danej jednostki).

 3. Wypełniony i podpisany wniosek prześlij do NASK jako załącznik na adres gov@dns.pl, ewentualnie faksem na numer 022 380 83 01 lub listownie na adres NASK. Razem z wnioskiem prześlij dokumenty rejestrowe, potwierdzające sposób reprezentacji.

Uwaga!

Pamiętaj, że wniosek o usunięcie delegacji nazwy domeny powinien być doręczony NASK przed rozpoczęciem nowego okresu rozliczeniowego. Jeżeli będzie doręczony po jego rozpoczęciu, naliczona zostanie faktura za kolejny okres rozliczeniowy,
a abonent - zgodnie z Regulaminem nazw w domenie .gov.pl - zobowiązany będzie do jej uregulowania.

Jeżeli na wniosku nie będzie wpisanej daty rozwiązania umowy, za datę tę przyjmiemy dzień doręczenia dokumentu NASK.

Jeżeli masz pytania dotyczące złożonego wniosku lub procedury zmiany delegacji, zadzwoń do nas
022 380 83 01 lub wyślij e-mail na adres gov@dns.pl.