Przejdź do zawartości Przejdź do Menu głównego Go to English version Przejdź do Stopki strony

Zmiana w administrowaniu domeną .mil.pl

Zgodnie z Zarządzeniem Dyrektora NASK z dnia 20 października 2017 roku w sprawie zmiany administrowania domeną .mil.pl, NASK zapewnia wyłączność rejestracji i utrzymywania nazw w domenie .mil.pl na rzecz ministra właściwego do spraw obrony narodowej.

W związku z powyższym, począwszy od dnia 25 października 2017 roku NASK wstrzymuje przyjmowanie Ofert rejestracji oraz odnawianie nazw w domenie .mil.pl. Od tej daty NASK będzie przyjmował Oferty wyłącznie od ministra właściwego do spraw obrony narodowej. Wstrzymane zostaje również prawo do zawierania i odnawiania umów o opcję na nazwę w domenie .mil.pl.

Powyższa decyzja NASK jest wyrazem porozumienia zawartego pomiędzy NASK a Ministrem Obrony Narodowej. Porozumienie zostało zawarte w następstwie wniosku Ministra Obrony Narodowej, zaakceptowanego przez Ministra Cyfryzacji.

Jednocześnie informujemy, iż nie wcześniej niż po upływie 60 dni od dnia wejścia w życie ww. Zarządzenia, Umowy o Utrzymywanie nazw w domenie .mil.pl na rzecz obecnych Abonentów, którzy nie zostaną uznani przez Ministra Obrony Narodowej za instytucje związane z obronnością Rzeczypospolitej Polskiej, zostaną rozwiązane z zachowaniem 3-miesięcznego okresu wypowiedzenia, zgodnie z pkt 24 Regulaminu nazw domeny .pl z dnia 18 grudnia 2006 roku.

Abonenci nazw w domenie .mil.pl, będący, zgodnie z decyzją ministra właściwego do spraw obrony narodowej, instytucjami związanymi z obronnością Rzeczypospolitej Polskiej, nie wcześniej niż po upływie 60 dni od dnia wejścia w życie ww. Zarządzenia, zostaną zobowiązani do dokonania cesji nazw domen na Ministra Obrony Narodowej.